Numismatica Herentals

EGMP

afbeelding: Numismatica Herentals

 

 

De Statuten

(aangepast volgens de nieuwe privacy wetgeving)1. Doelstelling: De vereniging heeft zich tot doel gesteld om, met de middelen die in haar mogelijkheid liggen, door haar werking, het numismatisch verzamelen in een brede Kempense regio en te Herentals in het bijzonder, te ondersteunen en te bevorderen.
Aangesloten bij:
a. Het E.G.M.P

2. Toegang: Enkel leden op vertoon van hun lidkaart van Numismatica Herentals, het EGMP of het AEN hebben toegang tot de activiteiten van de vereniging. Jaarlijks kan eenmalig een daglidmaatschap bekomen worden tegen betaling.

3. Algemene ledenvergadering: De vereniging verplicht er zich toe om de 2 jaar (in de onpare jaren) een algemene ledenvergadering te organiseren waarop het aan zijn leden een uitvoerig verslag zal voorleggen over haar activiteiten en over haar financiële toestand. Deze zal plaats vinden op de 2e zondag van februari. Op deze algemene vergadering is het volledig bestuur uittredend en eventueel herkiesbaar.

4. Bestuur: De zetel van de vereniging, in hoofd van voorzitter, secretaris en penningmeester, zal zich te Herentals bevinden. Het bestuur zal uit minimum 4 en maximum 8 personen bestaan. De bestuursleden worden verkozen voor een periode van 2 jaar. Ze zijn onbeperkt herkiesbaar. De taakverdeling van de bestuursleden zal intern gebeuren op de eerste bestuursvergadering volgend op de algemene vergadering. De bestuursvergaderingen zullen maandelijks plaatsvinden.

5. Verkiezing: Leden die zich voor een functie willen kiesbaar stellen moeten minstens 2 jaar lid zijn van de vereniging en hun kandidatuur schriftelijk indienen aan het bestuur, ten laatste tijdens de vorige clubactiviteit (december). Deze kandidatuur zal aan de algemene vergadering voorgelegd worden ter goedkeuring en bij meerderheid van stemmen, d.m.v. handopsteking, opgenomen worden. Alleen leden, aangesloten bij Numismatica Herentals kunnen hierover een stem uitbrengen.

6. Algemene taakomschrijving: Alle bestuursleden verplichten er zich toe om :
a. Onbezoldigd hun functie naar behoren uit te voeren en de vereniging alle steun te verlenen, om haar goede naam en werking hoog te houden.
b. De op de bestuursvergadering genomen beslissingen te respecteren en na te komen.
c. Het contact met haar leden te verzorgen en te intensifiëren.
d. Gelijktijdig geen bestuursfunctie te bekleden in een andere numismatische vereniging.
e. Bij uitzondering van overmacht, aanwezig te zijn op alle activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd.

7. EGMP: Als afdeling van deze organisatie, verbindt de club er zich toe om de relaties met deze moedervereniging te respecteren en te onderhouden. Bij monde van de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, zal ze vertegenwoordigd zijn in hun dagelijks bestuur en haar werking ondersteunen.

8. Stedelijke cultuurraad: De vereniging verplicht er zich toe alles in het werk te stellen om haar toetreding tot deze stedelijke cultuurraad te rechtvaardigen en een afgevaardigde te leveren om de vereniging in dit orgaan te vertegenwoordigen en haar werking te ondersteunen.

9. Risico’s: Het bestuur, noch de vereniging, kan aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen noch voor verlies of ontvreemding van munten, medailles, penningen of ander materiaal. Indien er diefstal wordt vastgesteld zal steeds aangifte gedaan worden bij de politie. Indien er een dader wordt aangeduid houdt de vereniging zich het recht voor om het lidmaatschap van deze persoon te vernietigen en hem/haar de toegang te weigeren tot haar activiteiten. Er zal niet worden nagelaten de andere afdelingen en het EGMP hiervan op de hoogte te brengen.

10. Veilingmodaliteiten: Elk lid van Numismatica Herentals, in orde met de jaarlijkse bijdrage, of via een zusterclub aangesloten bij het EGMP, kan loten binnenbrengen voor de veiling en/of biedingen doen om zich een lot toe te eigenen.
a. De ingebrachte loten dienen vergezeld te zijn van een lijst in 2-voud, met naam, adres en telefoonnummer van de inbrenger en een beschrijving van de loten met hun inzetprijs.
b. Een exemplaar blijft bij de veilingmeester. Deze behoudt zich het recht voor om loten te weigeren of samen te voegen en te bepalen in welke veiling ze zullen worden opgenomen. Het is de bedoeling om deze steeds in de eerstvolgende veiling te koop aan te bieden.
c. De bieders halen, op vertoon van hun lidkaart van Numismatica Herentals of – EGMP, tijdig hun biednummer af aan de bestuurstafel.
d. Na afloop van de veiling kunnen de kopers hun loten, na contante betaling, in ontvangst komen nemen. De loten dienen onmiddellijk te worden geverifieerd, nadien kunnen geen klachten meer aanvaard worden.
e. Hierna wordt afgerekend met de inbrengers.
f. De veilingkosten bedragen 7,5 % voor de koper en 7,5 % voor de verkoper.
g. Niet-verkochte loten worden gratis teruggegeven.
h. Het betreffende lot wordt toegekend aan de hoogste bieder.
i. De veiling geschiedt door opbod, en wel als volgt :
i. 1 – 5 €: + 25 cent
ii. 5 – 10 €: + 50 cent
iii. 10 – 50€: + 1 €
iv. 50 – 100 €: + 2 €
v. meer dan 100 €: + 5 €
j. Betwistingen van welke aard ook zullen door het bestuur van Numismatica Herentals, de veilingmeester in het bijzonder, beslecht worden.
k. Door hun deelname aan de maandelijkse clubveiling verklaren de leden dit reglement te kennen en zich aan de bepalingen ervan te onderwerpen.

11. De bibliotheekmodaliteiten: Ten behoeve van onze leden, nog eens even de werkwijze uit de doeken doen om werken te ontlenen:
a. voor de duur van 1 maand, maximaal 3 boeken en 4 tijdschriften meenemen.
b. Je vult, aan de hand van het register dat op de bestuurstafel ligt, een briefje in met de titels en nummers van de werken.
c. Dit briefje handtekenen en overhandigen aan onze bibliothecaris, die je de werken zal meegeven.
d. Ben je in de onmogelijkheid om bij de volgende clubactiviteit de ontleende boeken binnen te brengen, dan kun je een eenmalige verlenging regelen met onze bibliothecaris via een telefoontje of mail.
e. boetes: 1 € per boek en 0,50 € per tijdschrift, voor elke maand dat het werk te lang in bezit wordt gehouden. De vergoeding voor een kleine beschadiging bedraagt 25 % van de kostprijs, bij een grote beschadiging of verlies wordt 100 % betaald, zodat het werk opnieuw kan aangekocht worden.

12. Magazijn: Boeken met achteraan de vermelding “M” staan niet meer in onze bibliotheekkast . Gelieve deze boeken op voorhand te reserveren bij de bibliothecaris.

13. Tijdschrift: De redacteur verklaart er zich toe te verbinden ervoor te zorgen dat het clubtijdschrift maandelijks zal verschijnen en, dit is althans de bedoeling, de leden zal bereiken voor het begin van de volgende maand. Hij zal erover waken dat geen inbreuk zal worden gepleegd op auteursrechtelijke bepalingen bij overname van artikels.

14. Weigering: Gezien haar privé karakter houdt het bestuur van de vereniging zich het recht voor om ten alle tijde een kandidaat-lid te weigeren, zonder zich daarvoor te moeten verantwoorden. De vereniging wil apolitiek en areligieus zijn.

15. Privacyverklaring: Algemeen: Numismatica Herentals hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De vere-niging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, w.o. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
- verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je per-soonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.
Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy-verklaring, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de gekende kanalen: email: rudy.dillen@telenet.be of gsm: 0471-329179.
Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
1. te kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de club.
2. het versturen van tijdschriften, nieuwsbrieven en uitnodigingen.
3. sponsoring en advertising
Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor onze doelstellingen: naam, voornaam, adres, e-mail, foto’s van deelname aan onze activiteiten.
Wie verwerkt de gegevens? De gegevens worden verwerkt door de secretaris-, penningmeester- en redacteur van de club
Verstrekking aan derden: De gegevens die je aan ons geeft delen we enkel met het EGMP voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Numismatica Herentals plaatst foto’s van activiteiten op haar beveiligde website. Deze website is voorzien van een SSL-certificaat.
Wij geven enkel persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) bij noodzakelijke doeleinden. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
Minderjarigen: Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of de wettelijke voogd.
Bewaartermijn: De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en verbindt zich ertoe de gegevens enkel zo lang bij te houden dan nodig is voor de goede samenwerking tussen de club en het bij haar aangesloten lid.
Beveiliging van de gegevens: Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, alle personen die namens de club van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Je rechten omtrent je gegevens: Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren. Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Klachten: Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de gegevens-beschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Wijziging privacyverklaring: Numismatica Herentals EGMP kan de privacyverklaring steeds aanpassen en/of wijzigen.

 

Boven